Aktuální stav na Starém Spořilově po přesunu jednoho směru kamionové dopravy ze Spořilovské

Přesunem v rámci „spravedlivého rozložení“ části kamionové dopravy z ulice Spořilovská se problém se vznikající hlukovou a imisní zátěží nevyřešil: proud kamionů byl pouze přesunut pod okna obyvatel druhé části Spořilova - na Jižní spojku a 5. května a dokonce do zatíženější oblasti (a současně do středu města o cca 1,4 km); objízdné trasa byla prodloužena o cca 1,3 km a to kolem celého Spořilova, čímž hluková a emisní zátěž zasáhla větší území. Toto opatření bylo realizováno bez ohledu na petice, protesty a stížnosti obyvatel, kteří požadovali před realizací odklonu zpracování komplexního podkladu o variantách odklonu kamionů ze Spořilovské včetně dopadu na životní prostředí v celé širší oblasti Starého i Nového Spořilova. K odklonu kamionů však došlo pouze na základě politického rozhodnutí bez jakýchkoliv odborných podkladů.

Jak je mediálně hodnocen přesunu kamionů ze Spořilovské? Měsíčník Prahy 4 „Tučňák“, web MČ Prahy 4 i MHMP  je plný radostných sdělení, že se Spořilovské ulevilo a jako další prioritu si stanovuje těžké zakrytí Spořilovské (nyní s aktuálními průjezdy 46 900 vozidel/den/oba směry po odsunu kamionové dopravy).

Co je to oproti celkovým průjezdům po přesunu jednoho směru kamionové dopravy v jiných oblastech Spořilova: Jižní spojka 123 600/den, ul. 5. května s rovnoběžnou Ryšavého 124 259/den a bez kvalitní ochrany obyvatel?

Dále se dozvídáme, že na ulici Spořilovské, Senohrabské a Na Chodovci se připravuje výměn obrusné vrstvy vozovky za nízkohlučnou. Na druhé straně je oficiálně prezentován názor, že „úseky kolem Jižní spojky a 5. května jsou v dobrém technickém stavu, takže by nebylo ekonomické tyto úseky frézovat“ (konkrétně názor TSK – viz zápis z jednání Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 16.10.2013). Přitom výměna povrchu na 5. května se realizovala pouze po úroveň Kačerova. Vystavování občanů negativním účinků hluku je zřejmě ekonomičtější?

Přetřásá se hluková výjimka na Spořilovské, proč ale MČ P4 neřeší i existující hlukovou výjimku na Jižní spojce v oblasti Spořilova (v úseku Vrbova – Rabakovská s hodnotou akustického tlaku 76/70 dB den/noc do 31.12.2015, pokrývá oblast sídliště II. Nového Spořilova, sídliště I. podle Jižní spojky a Starý Spořilov)? MČ P4 ani MHMP přitom vůbec nesledují ovlivnění území, kam byla kamionová doprava přesunuta a nepodporují výstavbu protihlukových opatření podle aktuálních priorit.

Nepodnikají žádné kroky k urychlenému řešení ochrany lokality „Spořilovského plácku“, která se nalézá v samotném křížení Jižní spojky a 5. května a kde hlukové limity byly překročeny již před odklonem kamionů.

Nepodnikají se žádné kroky k ochraně jižní části Starého Spořilova podle 5. května - chybí aktuální hodnocení funkčnosti stávající stěny na současné dopravní zatížení – např. stěna je nižší než výška kamionů.

Nepodnikají žádné kroky k urychlenému řešení ochrany v úseku Severní XI.podle Jižní spojky, kde protihlukové opatření chybí. Přitom zdůrazňujeme, že v těchto částech Starého Spořilova hygienická měření neproběhla vůbec.

Zcela mimo oblast zájmu kompetentních orgánů zůstává neřešena imisní zátěž lokality – která se zmíněným prodloužením trasy zvýšila a která převažujícími západními větry postihne nejen Starý Spořilov, ale i Sídliště I, ležící v bezprostřední blízkosti Jižní spojky a rovněž okolí Spořilovské.

Všichni se shodují na tom, že trvalé zlepšení z hlediska kamionové dopravy může přinést jen dostavba pražského okruhu (stavby 511). Jakými konkrétními aktivitami však MČ P4 a MHMP urgují tuto dostavbu?

Logickým důsledkem je, že dosavadní postup MČ P4 i MHMP k občanům žijícím podél 5. května a Jižní spojky pokládáme za diskriminační a umožňující další soustavné a vědomé porušování řady zákonů (zejména Listina lidských práv a svobod (právo na příznivé životní prostředí, právo na ochranu veřejného zdraví, na život); zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Rostoucí nespokojenost občanů ze všech částí Starého Spořilova vyústila v průběhu ledna 2014 v hromadné podávání stížností, adresovaných na MHMP, MČ P4 a na HSHMP. Oblast, ze které pocházejí stížnosti, je rozsáhlá a je v přímém kontrastu s mediálně prezentovaným tvrzením, že se jedná „jen o pár domkařů z oblasti tzv. Spořilovského Plácku“. Obdržené odpovědi jsou však hořkým zklamáním, protože jsou pouhým slohovým cvičením s vyviněním se pokud možno jakékoliv odpovědnosti a bez nástinu konkrétního způsobu možného zlepšení alarmující situace.

 

Dne 11.2.2014 naše občanské sdružení podalo stížnost na jednostranný a diskriminační postoj MČ Praha 4 k otázce přesunu kamionů ze Spořilovské, adresovanou na Pavla Caldra - starostu MČ Praha 4, Ing. Jiřího Bodenlose -  místostarostu MČ Praha 4 a zastupitelstvo MČ Praha 4.

Velmi bychom přivítali, kdyby reakce ze strany MČ Prahy 4 byla rychlá a objektivní a abychom se konečně dozvěděli, jakými konkrétními opatřeními je i ze strany MČ P4 naplňováno usnesení zastupitelstva číslo 12Z-20/2013 ze dne 7.2.2013, které nutnost realizace okamžitého řešení dopravního opatření vedoucího ke komplexnímu zlepšení a ke snížení hlukové a emisní zátěže způsobené dopravou vztahuje m.j.  na území Starého i Nového Spořilova. Pro občany Starého Spořilova, kam byla kamionová doprava přesunuta, tato rizika nejen razantně vzrostla, ale již se i plně projevila: máme problémy se spánkem, zhoršily se dýchací a alergické problémy, nesnesitelný hluk přispívá pochopitelně ke zhoršení dalších zdravotních potíží včetně celkové psychické pohody.


Stav bez ohledu na plánovaný přesun kamionové dopravy

 

1) V úsecích 5. května (od křížení s Jižní spojkou po nájezd na D1) a Jižní spojky (od křížení s 5. května po Spořilovskou) existují nefunkční protihluková opatření, v některých úsecích zcela chybí, ačkoliv limity hluku zde byly od 90 let a jsou opakovaně překračovány!

 • v jižní části Spořilova -v části úseku 5. května (od křížení s Jižní spojkou po nájezd na D1) je dřevěná, částečně prosklená stěna (výška stěny pouze 3,5m -pro srovnání výška kamionu 4m), která neplní svou funkci - hluk se odráží od vyšší zástavby OBI a T- MOBILE a zároveň od navážky v úseku ul. Ryšavého. V některých částech úseku jakákoliv opatření chybí, přilehlá zahradní kolonie je bez protihlukových opatření.
 • v jihozápadní části Spořilova -v úseku křížení 5. května a Jižní spojky chybí jakákoliv protihluková opatření (zejména ul. Jižní V. a Jižní VII., kolem tzv. Plácku)
 • v západní části Spořilova - úseku podle Jižní spojky chybí protihluková opatření (ul. Severní XI.)
 • vzdálenost zástavby rodinných domů od šestiproudých komunikací 5. května a Jižní spojky je v některých částech od 35 m do 75m!  
 • v úseku 5 května -od křížení s Jižní spojkou po nájezd na D1 je povolena max.rychlost 80 km/h, od křížení s Jižní spojkou směrem do centra je to pouhých 50km/h.      

2) Realizace protihlukových opatření byla i v kolaudačních podmínkách předmětných staveb a stále chybí!

3) Plnění  této podmínky bylo opakovaně vyžadováno Hygienickou stanicí hl.m. Prahy!

4) Jižní spojka v úseku Spořilova je již teď nejzatíženější komunikací v celé ČR!

5) U křížení ul.5.května a Jižní spojky se nachází depo autobusové dopravy MHD a výrobna betonu společnosti ZAPA. Obě společnosti provozují vozidla nad 3,5 t, která běžně používají oblast Starého Spořilova jako tranzitní komunikace.

6) Zatěžování ulic Starého Spořilova osobní dopravou úředníky z administrativních budov kolem Roztyl, kteří začali ulice hojně využívat jako parkoviště.

7) Obyvatelé kolem úseku 5. května jsou zatíženi i hlukem z dopravy ve frekventované ulici Ryšavého (křížení 5.května - Ryšavého - Turkova), metro Roztyly, autobusové nádraží Roztyly

Dosud přijatá opatření na ochranu obyvatel Spořilova před kamiony se týkají pouze obyvatel kolem Spořilovské

1) Návrh tranzitní nákladní dopravy v oblasti Spořilova, který byl předložen Ministerstvem dopravy, zcela opomíjí opatření na ochranu Starého Spořilova, pouze Spořilovské: 

 • snížení rychlosti v Senohrabské ulici na 30 km (souběžná se Spořilovskou) a Na Chodovci - snížení hluku o 2,4 dB
 • výsadba izolační zeleně na horních hranách zářezu Spořilovské -zachycení pevných částic a snížení hluku
 • výstavba rampy u Kačerova - nájezd z Jižní spojky na 5. května. Odkloní kamionovou dopravu ze směru Spořilovská do kopce. Očekávaná doba realizace 1Q-2Q/2013 - redukce nákladní dopravy o 50% v ulici Spořilovské => snížení hluku o 1,6 dB
 • rekonstrukce mostu proti autobusovému depu Kačerov- most by se měl mít větší kapacitu a měl by se rozšířit - měl by fungovat pro nákladní dopravu. Termín dokončení: 2Q/2013
 • sjezd z 5. května na Jižní spojku - je ve fázi prověřování, jedná se o druhý směr ulehčit opět Spořilovské. Nicméně rampa by byla vybudována v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domů Starého Spořilova
 • plánované zakrytí Spořilovské    

případná realizace dalších opatření:

 • Protihlukový povrch vozovky ve Spořilovské ulici - redukce hluku o 4 – 6 dB
 • Protihlukový povrch v ul. Senohrabská, Na Chodovci - redukce hluku o 4 – 6 dB.

zdroje:

www.praha.eu/public/a6/dd/26/1359469_239248__2012_05_30_Prezentace_Reseni_Sporilov_v08konv.ppt

www.praha.eu/public/66/a4/47/1365061_242655_Zamery_HMP_v_oblasti_dopravy_pro_financovani_z_fondu_EU_2014.pdf

www.praha.eu/public/ae/8f/fb/1411857_270111_zhmp120920.pdf, str. 101, Tisk Z-1108

2) Protihlukovou komisí MČ Praha 4 byl sestaven seznam lokalit s vysokým hlukovým zatížením – tento seznam však nepokrývá celé zatížené území Starého Spořilova kolem Jižní spojky a 5. května (pouze lokalitu tzv. Spořilovského plácku)

3) Další dosavadní snižování hluku v rámci „humanizace magistrály“ se týká pouze ul. 5. května od úseku Kačerov po Nuselský most (omezení rychlosti, výměna povrchu vozovky atd.), nikoliv zatížený úsek podle Spořilova od Kačerova po nájezd na D1.