Požadujeme protihlukovou ochranu všech zatížených lokalit budovat podle aktuálních priorit na základě současných údajů o intenzitě hlukové zátěže, tentýž princip uplatňovat při doplňování či nahrazování stávajících protihlukových valů a stěn.

Popis lokality a stav protihlukových opatření: 

Jižní část Starého Spořilova podle komunikace 5. května           

Tento úsek komunikace 5. května od křížení Jižní spojky až po nájezd na D1 stále nefiguruje na seznamu míst nutných pro ochranu obyvatel, ač o to dlouhodobě a na základě objektivních skutečností usilujeme. Nejedná se o lokalitu tzv. Spořilovského plácku.

Obytná zástavba je vzdálena 30 -70 m od komunikace, mezi vilovou zástavbou a komunikací 5. května je z části vystavena „protihluková“ stěna. Je evidentní její nedostatečná funkčnost – nechrání přilehlou zástavbu před narůstající osobní dopravou, natož těžkou nákladní. Stěna nerespektuje stoupání komunikace, hluk se odráží od vyšších protilehlých budov OBI a TMOBILE. Navíc stěna nebyla dimenzována na ochranu před hlukem z provozu kamionů např. výška stěny je nižší, než výška projíždějících kamionů (výška stěny je 3,5 m). Povolená rychlost na komunikaci od křížení s Jižní spojkou po nájezd na D1 (v obou směrech) je  80 km/h. Jedná se o úsek s odvodněním na vozovky – přejezd přes odvodňovací pruhy vytváří hluk. V případě omezení rychlosti se budou tvořit kolony (nárust imisí a špatné provětrávání lokality díky vysokým administrativním budovám).

Aktuální denní průjezdy v obou směrech na ul. 5. května s rovnoběžnou Ryšavého v blízkosti zástavby: 124 259 vozidel (vč. těžké dopravy)

Poslední měření v přilehlé zástavbě v ul. Jihozápadní V. bylo provedeno HSHMP v roce 2003 a to s hodnotami hluku v noční době 61,2 dB, což překročilo i limity staré hlukové zátěže s tehdejším dopravním zatížením. Jaká opatření byla tehdy přijata? V ostatních částech této lokality měřeno neproběhlo.

Aktuálně požadujeme informace jaká je akustická funkce tj. odstínění hluku z provozu stěn podle celé jižní části Spořilova - obdobně jako bylo postupováno při zjišťování účinnosti protihlukové stěny na Jižní spojce u Záběhlic. Trváme na hlukovém měření v této části Spořilova.

Stěna podle komunikace 5. května - obytná vilová zástavba vzadu a zahradní kolonie hned za stěnou

Prezentace výšky stěny a vzdálenost obytné zástavby od komunikace 5. května

Pohled z okna přilehlé obytné vilové zástavby - stěna "chránící" před hlukem z 5. května

  

Pohled z okna přilehlé obytné vilové zástavby - stěna "chránící" před hlukem z 5. května v křížení s ul. Ryšavého

Pro srovnání lokalit přikládáme i snímky nahrazené neúčinné protihlukové stěny za novou u Jižní spojky (Záběhlice).*

Vzdálenost zástavby od komunikace cca 300 m. Jedná se o stavbu protihlukové stěny o délce cca 440 m a výšce do 6 m, z větší části provedené jako jednostranně pohltivou z akustických panelů upevněných na nosné konstrukci, v místě mostu přes tramvajovou trať provedenou z průhledného organického skla. Součástí stavby je odstranění stávající protihlukové stěny, která je provedena v menším rozsahu. Lokalizace stavby je při Jižní spojce mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická, v Praze 4 a 10. Původní předpokládaná cena 35 mio, konečná cena 18,7 mio.

(zdroj Věstník veřejných zakázek, https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/451092)

Nová 6m stěna

Obytná zástavba (Hutě) je vzdálena cca 300 m od Jižní spojky přes velkou louku

* Porovnání je uvedeno pouze pro účely účinnosti protihlukových stěn

Jihozápadní část Starého Spořilova v křížení komunikací 5. května a Jižní spojka, tzv. lokalita "Spořilovský plácek"

V křížení Jižní spojky a 5. května se jedná o nechráněnou zástavbu již přes 30 let (v kolaudačních podmínkách napojení Jižního města na tzv. Pankráckou radiálu). V souvislosti s přesunem kamionů bylo MČ P4 prezentováno, že nedovolí provoz, dokud nebudou vybudována protihluková opatření. Ptáme se, z jakého důvodu stále není finalizován projekt s valem a protihlukovými stěnami a kdy proběhne územní řízení? Jakým konkrétním způsobem MČ P4 urguje  rychlost tohoto procesu? Poslední měření proběhlo 2012 (před přesunem kamionů) a limity staré hlukové zátěže již byly překročeny.

Prioritou MČ P4 je zastřešení Spořilovské a hluková výjimka na Spořilovské.

Aktuální obousměrné denní průjezdy v křížení Jižní spojky s 5. května v blízkosti nechráněné zástavby 247 859 vozidel (vč. těžké dopravy)

Křížení komunikací Jižní spojka a 5. v blízkosti nechráněné obytné vilové zástavby 

 Jižní spojka v blízkosti nechráněné obytné vilové zástavby

 

Západní část Starého Spořilova podle komunikace Jižní spojka 

V západní části Spořilova podle Jižní spojky v úseku Sliačská - Hlavní je nechráněná zástavba v ul. Severní XI. Betonová protihluková stěna ve výši 6 m je ukončena u ul. Sliačská. Zástavba Starého Spořilova není chráněna před osobní dopravou natož těžkou nákladní.Trváme na hlukovém měření i v této části Spořilova.

Aktuální obousměrné denní průjezdy na Jižní spojce v blízkosti nechráněné zástavby 123 600 vozidel (včetně těžké dopravy). Ptáme se, jaká konkrétní opatření budou zde k odstranění hluku realizována.

Pohled z obytné vilové zástavby na Jižní spojku bez protihlukových opatření s projíždějícími kamiony 

Jižní spojka v úseku nechráněné obytné vilové zástavby Starého Spořilova - vpravo vzadu u ul. Sliačská končí stěna chránící zástavbu Sídliště I. - od stěny po ul. Hlavní není úsek obytné vilové zástavby chráněn. Pohled z nájezdové rampy Hlavní - 5. května.


Veškeré uvedené údaje o průjezdech na této stránce vychází z intenzit dopravy zveřejněných na stránkách TSK za rok 2012.