Stanovy občanského sdružení Zdravý Spořilov, z.s.                           

 

Stanovy spolku

 

 

„Zdravý Spořilov, z.s.“

 

 

Čl. I.

Preambule

 

Sdružení „Zdravý Spořilov, o.s.“, IČO: 01182137, registrované Ministerstvem vnitra dne 24.10.2012, pod č.j.VS/1-1/90616/12-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna byla projednána a schválena na členské schůzi dne 9.9.2015 zápisem s tím, že sdružení Zdravý Spořilov,o.s. v této souvislosti mění a doplňuje svoje původní stanovy takto:

 

Čl. II.

                                                           Název a sídlo

 

Název občanského sdružení „ Zdravý Spořilov, o.s.“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na

spolek „Zdravý Spořilov, z.s. /zapsaný spolek (dále jen „Spolek“)/.

Název spolku je Zdravý Spořilov, z.s. /zapsaný spolek/.

Adresa sídla je: Čtyřdílná 1148/3, 141 00 Praha 4.

 

 

Čl. III.

Účel Spolku

 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody, krajiny a životního prostředí k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Spolek působí v České republice.

Základními účely spolku jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním Spolku,
 2. ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší,
 3. ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek - vytváření tlaku zejména proti narůstající hlučnosti a imisního zatížení životního prostředí,
 4. ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích, harmonický urbanistický vývoj území,
 5. péče o území MČ Praha 4 a prosazování ekologických a krajině estetických hledisek při schvalování nových záměrů a stavebních projektů, které mají nebo mohou mít záporný vliv zejména na oblast Spořilova,
 6. podpora snah a iniciativ vedoucích ke zkvalitnění životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou založeny na principech trvale udržitelného rozvoje i v globálním měřítku.

Čl. IV.

Hlavní činnosti Spolku

1.      Hlavním posláním Spolku je ochrana přírody a krajiny a dále činnost zaměřená k ochraně přirozených i zákonných práv zájmů místních obyvatel.

2.      Hlavní formou dosahování cílů Spolku je ochrana životního prostředí a krajiny na katastrálním území Záběhlice - Praha 4 a poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany zdraví osob, a to zejména:

a)     podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,

b)     organizování petičních akcí, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů Spolku,

c)     spolupráce s regionálními či lokálními partnery,

d)     účast ve správních i jiných řízeních.

3.      Ve své činnosti hodlá Spolek aktivně spolupracovat se všemi stupni samosprávy a orgány státní správy, hodlá být aktivním účastníkem všech řízení, která se dotýkají výše uvedených zájmů, nebo mohou ve výše vymezeném území ovlivnit kvalitu životního prostředí, popřípadě ovlivnit sociální klima místních obyvatel.

4.      Spolek hodlá k dosažení těchto cílů využívat odborné kvalifikace místních obyvatel a dalších příznivců, dle potřeby spolupracovat s odbornými pracovišti, zadávat rešerše a odborné posudky a vyžadovat odborná vyjádření od státních i nestátních institucí.

5.      Spolek si vyhrazuje právo informovat své členy a širší veřejnost o své činnosti způsobem, který v daném okamžiku uzná za nejvhodnější.

 

Čl. V.

Členství ve Spolku

 

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která souhlasí s cíli Spolku.
 2. Členství ve Spolku vzniká na základě  rozhodnutí členské schůze. 
 3. Člen Spolku má právo:

a)     volit výbor Spolku a být do něj volen,

b)     účastnit se členské schůze,

c)     vyjadřovat se k činnosti Spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti Spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,

d)     být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů,

e)     účastnit se činnosti Spolku.

 1. Člen Spolku má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli Spolku, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku.

5.  Členství ve Spolku zaniká:

a)     doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru Spolku,

b)     rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

c)     úmrtím člena Spolku,

d)     zánikem Spolku.

 

 

Čl. VI.

Orgány Spolku a jednání jménem Spolku

 

 1. Orgány Spolku jsou členská schůze a výbor Spolku.
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, avšak nejméně jednou do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně polovina všech členů Spolku, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně polovina členů Spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor Spolku povinen svolat do 1 měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak.

Členská schůze:

a)     projednává činnost Spolku,

b)     rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné,

c)     schvaluje změny stanov, a to nadpoloviční většinou všech členů Spolku,

d)     odvolává a volí jednotlivé členy výboru Spolku,

e)     schvaluje výroční zprávu Spolku,

f)       schvaluje rozpočet Spolku,

g)     vylučuje členy Spolku

h)     rozhoduje o zániku Spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů Spolku; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání Spolku v souladu s těmito stanovami

i)        dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkající se Spolku.

3. Výbor je statutárním orgánem Spolku; je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy – předsedou, místopředsedou a členem výboru. Členové výboru jsou voleni na členské schůzi. Výbor Spolku řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor Spolku připravuje výroční zprávu Spolku.

 

4. Jménem Spolku jedná předseda výboru a místopředseda výboru, a to každý z nich samostatně. Každý z nich může jednat navenek a podepisovat i samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem Spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

Čl. VII.

Hospodaření Spolku

 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
 2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
 3. Výbor Spolku je za hospodaření Spolku zodpovědný členské schůzi; o hospodaření Spolku jí předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávu.
 4. V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

 

 

 

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.      Stanovy byly schváleny na členské schůzy dne 9.9.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.