Stanovy občanského sdružení Zdravý Spořilov, o.s.                           

 

Čl. I.

Název a sídlo sdružení

 

 1. Název občanského sdružení je: Zdravý Spořilov, o.s. (dále jen „sdružení“)
 2. Sdružení sídlí na adrese: Čtyřdílná 1148/3, 141 00 Praha 4

 

Čl. II.

Charakter a působnost sdružení

 

 1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Sdružení působí v České republice.

 

Čl. III.

Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny,
 2. ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší,
 3. ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek - vytváření tlaku proti narůstající hlučnosti a prašnosti životního prostředí,
 4. ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích,
 5. systematické vytváření podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanistický vývoj území,
 6. péče o území MČ Praha 4, prosazování ekologických a krajinně estetických hledisek při schvalování nových stavebních projektů,
 7. podpora kvalitativního rozvoje území MČ Praha 4 v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje,
 8. rozvoj občanské společnosti.

 

 

Čl. IV.

Formy činnosti sdružení

 1. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny a dále činnost zaměřená k ochraně přirozených i zákonných práv zájmů místních obyvatel.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je ochrana životního prostředí a krajiny na katastrálním území Záběhlice - Praha 4 a poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany zdraví osob, a to zejména:
  1. podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,
  2. organizování petičních akcí, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů sdružení,
  3. spolupráce s regionálními či lokálními partnery,
  4. účast ve správních i jiných řízeních.
 3. Ve své činnosti hodlá sdružení aktivně spolupracovat se všemi stupni samosprávy a všemi orgány státní správy, hodlá být aktivním účastníkem všech řízení, která se dotýkají výše uvedených zájmů, nebo mohou ve výše vymezeném území ovlivnit kvalitu životního prostředí, popřípadě ovlivnit sociální klima místních obyvatel.
 4. Sdružení hodlá k dosažení těchto cílů využívat odborné kvalifikace místních obyvatel a dalších příznivců, dle potřeby spolupracovat s odbornými pracovišti, zadávat rešerše a odborné posudky a vyžadovat odborná vyjádření od státních i nestátních institucí.
 5. Sdružení si vyhrazuje právo informovat své členy a širší veřejnost o své činnosti způsobem, který v daném okamžiku uzná za nejvhodnější.

 

Čl. V.

Členství ve sdružení

 

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která souhlasí s cíli sdružení.
 2. Členství ve sdružení vzniká z rozhodnutí všech členů výboru. 
 3. Člen sdružení má právo:
 1. volit výbor sdružení a být do něj volen,
 2. účastnit se členské schůze,
 3. vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
 4. být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,
 5. účastnit se činnosti sdružení.

4.  Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

5.  Členství ve sdružení zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení,
 2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
 3. úmrtím člena sdružení,
 4. zánikem sdružení.

 

 

Čl. VI.

Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

 

 1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jednou do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně polovina všech členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně polovina členů sdružení; nesejde-li  se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do 1 měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak.

Členská schůze:

 1. projednává činnost sdružení,
 2. rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné,
 3. schvaluje změny stanov, a to nadpoloviční většinou všech členů sdružení,
 4. odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich tříleté funkční období,
 5. schvaluje výroční zprávu sdružení,
 6. schvaluje rozpočet sdružení,
 7. vylučuje členy sdružení
 8. rozhoduje o zániku sdružení, a to nadpoloviční většinou všech členů sdružení; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami
 9. dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkající se sdružení

3. Výbor se skládá ze tří členů – předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na členské schůzi tříleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení připravuje výroční zprávu sdružení

4. Jménem sdružení jedná předseda výboru a místopředseda výboru a to každý z nich samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

 

Čl. VII.

Hospodaření sdružení

 

 1. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty, dotace a dary.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.
 3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.
 4. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi; o hospodaření sdružení jí předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávu.

 

 

Čl. VIII.

Zánik sdružení

 

 1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné    právnické osobě určené členskou schůzí, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.
 2. Předseda výboru nebo místopředseda výboru oznámí zánik sdružení do 7 dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem.
 3. K oznámení o zániku sdružení připojí předseda výboru nebo místopředseda výboru ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí členské schůze, kterým se sdružení rozpouští.

 

Čl. IX.

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Ve všech oblastech, které nejsou těmito Stanovami upraveny, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.
 2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26.9.2012