Závěry z veřejného setkání k řešení dopravy na Spořilově

26.12.2012 08:59

www.urm.cz/cs/clanek/538/sporilov#.UL4QUuT8L2s

 

Stanovisko občanského sdružení Zdravý Spořilov, o.s. k veřejnému setkání k tématu řešení dopravy a kvality života na Spořilově dne 31.10.2012

(za účasti náměstka primátora a radního pro dopravu RNDr. Tomáše Hudečka, PhD.)

 

Nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy jsou zatěžováni nejen obyvatelé okolí Spořilovské ulice, ale i obyvatelé Spořilova žijící podél 5. května a Jižní spojky a to ve větší hlukové a emisní intenzitě než byla naměřena na Spořilovské ulici.

V úseku křížení komunikací 5. května a Jižní spojky a úseku 5. května po nájezd na D1 se jedná o několik desetiletí trvající problém, který aktuálně vyvrcholil peticí podepsanou 702 občany. Společně protestujeme proti dalšímu zhoršování životního prostředí v této oblasti.

Aktuální stav

 

 • V   úseku 5. května a Jižní spojky existují nefunkční protihluková opatření, v některých úsecích zcela chybí, ačkoliv limity hluku zde byly a jsou opakovaně překračovány (úsek Jižní spojka podél tzv. Plácku, Severní XI., opatření chybí, část úseku 5. května podél tzv. Plácku opatření chybí, z části úseku 5. května dřevěná nefunkční stěna - hluk se odráží od budov OBI a TMOBILE) a to bez kamionové dopravy. Veškerá realizovaná opatření podél jižní části Spořilova (ul. 5. května a Turkova) nejsou dimenzována na současné dopravní zatížení. Vzdálenost zástavby rodinných domů od šestiproudých komunikací 5. května a Jižní spojky je v některých částech od 35 do 75 m)
 • Realizace protihlukových opatření byla i v kolaudačních podmínkách předmětných staveb.
 • Plnění této podmínky bylo opakovaně vyžadováno Hygienickou stanicí hl.m. Prahy a  dosud nebylo nesplněno.
 • Od roku 1993 jsou opakovaně podávány stížnosti úřadům a ministerstvům na postupné zhoršování životního prostředí podél jižní a západní části Spořilova (úsek ul. 5. května a v křížení 5. května s Jižní spojkou).
 • V roce 2005 byl zpracován projekt firmou PSVS, který řešil odhlučnění části Starého Spořilova protihlukovým valem. Dodnes nebyly ze strany MČ  Prahy 4 a MHMP podniknuty kroky k realizaci protihlukového valu (projekt je k dispozici).
 • Jižní spojka v místě Spořilova je již teď nejzatíženější komunikací v celé ČR.
 • Současné dopravní zatížení a emise nad limity, způsobují obyvatelům Starého Spořilova a zvláště dětem obrovské problémy.

 

Zásadně nesouhlasíme s dalším zhoršení stavu životního prostředí těmito plánovanými  záměry:

 

 • První směr přesun kamionů ze Spořilovské na Jižní spojku přes zpětnou rampu na 5. května. Průjezd přepočtený na osobní vozidla by potom po Jižní spojce  činil  216 300 průjezdů/den a ul. 5.května 179 000 průjezdů/den (zdroj TSK za rok 2011 - přepočet zohledňuje větší ekologickou zátěž kamionem koeficientem 10). Kromě toho by nájezd z této zpětné rampy na 5. května kolidoval se sjezdem z 5. května, který je o 100 m dále.
 • Druhý směr z 5. května na Jižní spojku by musel být uskutečněn v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby na úkor zeleně a znamenal by zaslepení výjezdu z Jižní spojky do ulice Hlavní na Spořilově a likvidaci části Starého Spořilova. Průjezd přepočtený na osobní vozidla by potom (po přesunu tranzitní dopravy ze Spořilovské - oba směry) po Jižní spojce činil 266 300 průjezdů/den a ul. 5.května 229 329 průjezdů/den (Spořilovská 44 100 průjezdů/den).Nejsou zohledněny ostatní průjezdy Starým Spořilovem a okolními komunikacemi Ryšavého a Türkova.
 • Rekonstrukce mostu u Kačerova pro tranzitní dopravu z Jižní spojky na 5. května (Demolice mostního objektu vrchní i spodní stavby tj. demolice nosné konstrukce vč. pilířů a opěr do úrovně základové desky a následná stavba mostního objektu - zdroj TSK).
 • Případná realizace projektu Velké Roztyly –výstavbou vzniknou tisíce m2 kancelářských ploch, stovky bytů, které přitáhnou tisíce nových obyvatel a tisíce aut, díky čemuž se doprava na 5. května zněkolikanásobí, výstavba administrativních objektů podél 5. května bude odrážet hluk z ul. 5. května proti zástavbě rodinných domů
 • Proti všem normám a pravidlům hygieny navrhované tzv. změkčené limity +20dB pouze v úseku Starého Spořilova (Jižní spojka, 5. května, Severní I. a Lešanská, nikoliv Spořilovská spojka) považujeme za nepřiměřený a protiprávní zásah do soukromí rezidentů.
 • Tramvajová doprava po Spořilovské  - dojde k odvedení osobní i tranzitní dopravy ze Spořilovské spojky na ul. 5. května a Jižní spojku

 

Stane se díky těmto nekoncepčním záměrům zahradní čtvrť Starého Spořilova neobyvatelná?

 

Doposud přijatá/navrhovaná opatření na ochranu obyvatel Starého Spořilova 

 • Protihlukovou komisí MČ Praha 4 byl sestaven seznam lokalit s vysokým hlukovým zatížením – tento seznam však nepokrývá celé zatížené území (pouze lokalitu tzv. Plácku).
 • Návrh tranzitní nákladní dopravy v oblasti Spořilova, který byl předložen Ministerstvem dopravy, zcela opomíjí opatření na ochranu Starého Spořilova před hlukem a emisemi.
 • Další dosavadní snižování hluku v rámci „humanizace magistrály“ se týká pouze ul. 5. května od úseku Kačerov po Nuselský most (omezení rychlosti, výměna povrchu vozovky atd.).

 

Návrh na řešení

 • Apelujeme tímto na politiky a úředníky, aby vyvinuli maximální úsilí na dobudování obchvatu Prahy (projekt 511) v co nejkratším časovém horizontu (v souladu s názory dopravních expertů z  ČVUT).
 • Neřešit problém pouhým přesouváním z jedné lokality na druhou bez zvažování reálného komplexnějšího řešení (z hlediska hluku, emisí, zatížení dopravou apod.).
 • Rozhodovat na základě porovnávání existujících technických variant s vyhodnocením dopadu na životní prostředí a zdraví všech obyvatel zatížených dopravou.
 • Vybudovat kvalitní a efektivní protihluková opatření v souladu s normami a zákony (výstavba nových opatření podél nechráněných úseků Spořilova a záměna starých nefunkčních opatření za nová zejména v úseku 5. května až po nájezd na D1), protiemisní opatření podle jižní a západní části Spořilova bez ohledu na realizaci jakýchkoliv záměrů, které by vedly k dalšímu nárůstu dopravy.
 • Zavést mýtné pro tranzitní dopravu Prahou a získané finanční prostředky použít na výstavbu protihlukových opatření.
 • Jediným rozumným řešením jak z hlediska nákladů, času a ekologie je vybudování protihlukového tubusu na ulici Spořilovské (podobně jako již v Praze existuje) a tím odstranit hluk a snížit emise v této lokalitě. Do doby realizace projektu 511 ponechat tranzitní dopravu v obou směrech tubusu na Spořilovské.
 • Neumisťovat do nadlimitně zatížených území další stavby, které by tuto zátěž zvýšily

 

Všichni občané ČR mají stejná práva na zdravé životní prostředí. Čekáme již dlouho a máme se dočkat jen dalšího zhoršení?

Nejen obyvatelé kolem Spořilovské trpí nemocemi z dopravního zatížení trvajícího 2,5 roku, ale i ostatní obyvatelé Spořilova, kteří byli vystaveni zatížení kamionové dopravy po několik desítek let.

 

Občanská sdružení Starého Spořilova se budou bránit všemi právními prostředky, aby se hluková a emisní zátěž snížila.

—————

Zpět